Skip to main content

Nieuwe aanvullende eisen voor Besluit bouwwerken Leefomgeving (BbL) per 1 juli 2024

 

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken Leefomgeving (BbL) in werking getreden, ter vervanging van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel informeert over de belangrijke aanpassingen in het Bbl en hun impact op corporaties. Zo gaan er een aantal nieuwe aanpassingen in per 1 juli 2024 en een aantal naar verwachting in 2026.

Verduidelijking van de eisen voor vrijhouden van vluchtroutes in woongebouwen

Ingangsdatum: 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 gelden er specifieke eisen voor het brandveilig gebruik van vluchtroutes in gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen, trappen en entrees in woongebouwen. Deze vluchtroutes moeten vrij zijn van brandbare objecten, waaronder:

  • Meubilair
  • Elektrische vervoersmiddelen (zoals scootmobielen)
  • Huisvuil, grofvuil, oud papier, kratten
  • Decoraties van brandbaar materiaal

Daarnaast bepaalt het Bbl dat er geen objecten in de vluchtroute mogen staan die het vluchten belemmeren. De minimale breedte van vluchtroutes moet 0,85 meter zijn.

 

Doorvalbeveiliging

Ingangsdatum: 1 juli 2024

Doorvalveiligheid betekent dat de constructie van ramen in woningen zodanig is dat het risico op valongelukken minimaal is. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor deze veiligheid. Bij bestaande huurwoningen waar kozijnen of glas volledig worden vervangen, moet doorvalbeveiliging worden aangebracht bij lage vensterbanken. Deze beveiliging (bijvoorbeeld een stang) moet minimaal 0,85 meter boven de vloer worden geplaatst.

Om huurders bewust te maken van de risico’s van valongelukken, heeft het ministerie van BZK in samenwerking met verhuurdersorganisaties, waaronder Aedes, communicatiemiddelen ontwikkeld die corporaties kunnen gebruiken.

 

Loden leidingen

Ingangsdatum naar verwachting: 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2025 is het verboden om nog loden leidingen te hebben in huurwoningen en kindlocaties zoals kinderopvang en basisscholen. Er worden twee nieuwe sub-gebruiksfuncties voor de woonfunctie geïntroduceerd in het BbL: de ‘woonfunctie voor verhuur’ en de ‘woonfunctie voor gastouderopvang’.

 

Aanscherping brandveiligheidseisen voor hoge gevels

Ingangsdatum naar verwachting: 1 januari 2026

Voor de nieuwbouw en verbouw van hoge gebouwen wordt de brandklasse van gevels aangescherpt van brandklasse B naar brandklasse A2. Deze aanpassing geldt voor constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht en hoger liggen dan 50 meter boven het meetniveau van gebouwen. Dit is van toepassing op gebouwen waarin mensen slapen, zoals:

  • Gebouwen met een woonfunctie
  • Zorginstellingen
  • Kinderopvang met slaapmogelijkheden
  • Celfuncties
  • Gezondheidszorginstellingen met slaapmogelijkheden

Voor gebouwen waarin mensen slapen die verminderd zelfredzaam zijn, geldt deze aanscherping voor constructieonderdelen hoger dan 30 meter.

In plaats van brandklasse A2 kunnen corporaties ook voldoen aan regels vastgesteld bij ministeriële regeling. De Omgevingswet biedt een alternatieve methode waarbij grote of middelgrote brandproeven op gevels worden toegepast.

Daarnaast worden de eisen aan de brandwerendheid van hoge gebouwen aangescherpt. Er is een nieuwe eis van 120 minuten brandwerendheid tussen brandcompartimenten/ruimten die meer dan 20 meter van elkaar liggen in hoogte. Dit voorkomt snelle branduitbreiding over grote hoogtes in gebouwen.

Door deze nieuwe eisen wordt de brandveiligheid in hoge gebouwen verbeterd, wat essentieel is voor de bescherming van bewoners en gebruikers.