Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle    overeenkomsten aangegaan door opdrachtgevers en de opdrachtnemer, hierna te noemen als Masset Solutions.
1-2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Masset Solutions zijn algemene voorwaarden.
1-3. Bijzondere van Masset Solutions zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2-1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2. Mondelinge toezeggingen door Masset Solutions zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2-3. Stuksprijzen genoemd in aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW., tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

3-1. Het bedrijf Masset Solutions aanvaard slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3-2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Masset Solutions onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
3-3. Algemene voorwaarden worden slechts door Masset Solutions aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 4. Overeenkomst

4-1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Masset Solutions door zijn schriftelijke bevestiging.
4-2. Elke met Masset Solutions aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4-3. Opdrachtgever zal toestaan dat Masset Solutions zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Masset Solutions zich zal wenden tot ons incassobureau.
4-4. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Masset Solutions bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4-5. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 5. Afspraken

5-1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Masset Solutions, of door werknemers die werkzaamheden verrichten voor Masset Solutions, binden Masset Solutions niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.
5-2. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6-1. Op alle door Masset Solutions verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Masset Solutions zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Masset Solutions zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3. Voor elke in strijd  met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 25.000,00 onverminderd Masset Solutions zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7. Tekeningen

7-1. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Masset Solutions zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarvoor is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Masset Solutions zijn eigendom.
7-2. Als Masset Solutions opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Masset Solutions verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Masset Solutions te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7-3. Masset Solutions zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of   treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Masset Solutions is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Masset Solutions zijn producten of diensten.

Artikel 8. Leveringstermijnen

8-1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor Masset Solutions geen beletselen de werkzaamheden ter hand nemen.
8-2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9. Prijzen

9-1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2. Indien na overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Als de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10-1. Masset Solutions is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. het niet of niet juist functioneren van de installatie, centrale apparatuur en randapparatuur.

10-2. Masset Solutions is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Masset Solutions of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
10-3. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
10-4. Masset Solutions zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 11. Verplichtingen van Masset Solutions

11-1. Masset Solutions is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
11-2. Masset Solutions aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
11-3. Masset Solutions is verplicht na iedere melding van een poging tot braak of na een daadwerkelijke braak een controle van het gehele beveiligingssysteem uit te voeren. Hieronder wordt ook verstaan een controle van het hang- en sluitwerk. Masset Solutions stelt de opdrachtgever in kennis van de kosten van de eventuele herstelwerkzaamheden.
11-4. Masset Solutions dient de belanghebbende onmiddellijk, nadat zulks geconstateerd is, in kennis te stellen van haar vermoedens dat een wijziging van het beveiligingsplan of van het hang- en sluitwerk nadelige consequenties heeft voor de beveiliging van het object.
11-5. Bij braak of een poging daartoe zal Masset Solutions belanghebbende binnen een zo kort mogelijke tijd waarschuwen van de ontstane zaken alsmede van de vermoedelijke oorzaak.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

12-1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Masset Solutions tijdig kan beschikken;

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Masset Solutions.
b. Over het gebouw of het terrein waar het werkmoet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

12-2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
12-3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdelijke uitvoering daarvan.
12-4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Masset Solutions voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12-5. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het te beveiligen object is voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk dat voldoet aan de normen van de NEN 5088 en 5089.
12-6. Indien een alarmopvolging door een meldkamer heeft plaats gevonden, dan is de opdrachtgever verplicht dat dit voor Masset Solutions controleerbaar is.

Artikel 13. Risico beperking

Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 14. Meer- en minderwerk

14-1.Het werk omvat datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, waarbij meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, voor verrekening in aanmerking komt.
14-2.De toepasselijkheid van het in artikel 1646 B.W. bepaalde uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
14-3.Door Masset Solutions te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Materialen

Tenzij anders overeengekomen wordt materiaal van normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

Artikel 16. Aanbetaling

Masset Solutions is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 40% te vragen. Indien door wanprestatie van Masset Solutions de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uit maakt.

Artikel 17. Annuleren

17-1.Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht het door Masset Solutions reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Masset Solutions als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Masset Solutions te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
17-2.Onvermindert het vermelden in het vorige lid van dit artikel behoudt Masset Solutions zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3.Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Masset Solutions schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 18. Uitbestedingwerk aan derden

Opdrachtgever machtigt Masset Solutions om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 19. Onderhoudscontract

19-1.De opdrachtgever is verplicht met Masset Solutions een onderhoudscontract te sluiten, waarin tevens een omschrijving van het eventuele hang- en sluitwerk is opgenomen.
19-2. Indien het beveiligingssysteem of het hang- en sluitwerk zodanig wordt gewijzigd dat een goede werking van het geheel moet worden getwijfeld kan Masset Solutions het onderhoudscontract onmiddellijk eenzijdig opzeggen.
19-3. Mocht de opdrachtgever niet voldoen aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit het onderhoudscontract, dan zal Masset Solutions zijn verplichtingen opschorten.

Artikel 20. Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging  van goederen bij transport naar Masset Solutions of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Masset Solutions, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Masset Solutions, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Masset Solutions overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Masset Solutions is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 21. Oplevering

20-1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Masset Solutions dit de opdrachtgever schriftelijk/ mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en geïnstalleerde in gebruik heeft genome.
21-2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Masset Solutions niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere buitengewone omstandigheden, zoals o.a. in het artikel  “Overmacht”  is genoemd.

Artikel 22. Verhuur

Onderwerp van de overeenkomst:
22-1. Masset Solutions verbindt zich tegenover huurder het in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, nader omschreven object – hierna genoemd het gehuurde-  aan de huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Masset Solutions draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Verhuur:
22-2. De huurprijs (exclusief B.T.W.) wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week als volle week in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 22-7 vermelde minimum termijn.
22-3. De verhuurder behoudt het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal huurder van een zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen. Indien de huurder niet instemt met de huurprijswijziging heeft hij het recht de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, waartoe hij dit schriftelijk aan verhuurder kenbaar moet maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving aan de zijde van de huurder uitblijft wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd 2 weken nadat de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
22-4. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, precariorechten en legeskosten.
22-5. Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventueel benodigde kranen, heftrucks en ander materiaal nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het ingestelde in de artikelen 22-20 t/ m 22-23 van deze voorwaarden.

Duur van de huurovereenkomst:
22-6. De huur vangt aan op de dag waarop het materiaal het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder.
22-7. De minimale huurperiode bedraagt 6 weken.
22-8. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakanties etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
22-9. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

Aflevering:
22-10. De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materiaal onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid bedoelt niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 22-9.
22-11. De huurder heeft het recht het materiaal voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materiaal in goede staat van onderhoud en gebruik gereed te hebben ontvangen.
22-12. Transport van het materiaal geschiedt voor risico van de verhuurder voor zover het door de verhuurder wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de huurder. Het risico van het gehuurde gaat op de huurder over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het bedrijfsterrein van de huurder, dan wel door de huurder aangegeven locatie.

Gebruik, onderhoud en herstel:
22-13. De huurder is verplicht het “gehuurde” gedurende de huurperiode in goede staat te houden.
22-14. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het “gehuurde” aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/ of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/ of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaarde kosten zijn voor rekening van de huurder.
22-15. Defecten aan het materiaal alsmede schade en verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
22-16. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de verhuurder.
22-17. Masset Solutions is bevoegd gedurende  de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

Teruglevering:
22-18. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (incl. de aangeleverde sleutels) op te leveren.
22-19. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van huurder.

Transport:
22-20. Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
22-21. Transportkosten zijn geheel voor rekening van huurder. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd en de tijd voor laden en lossen van de wagen die het materiaal aflevert.
22-22. Eventuele vertragingen door schuld huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
22-23. Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen.

Verzekering:
22-24. Huurder zal voor een “Al risk” verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorgdragen. Indien het materiaal verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden.

Eigendom van het gehuurde:
22-25. Het gehuurde object blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mits dien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan  wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruik af te staan.
22-26. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
22-27. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te alle tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
22-28. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkel feit, dat de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/ haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de Ontvanger de Belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/ haar vermogen verliest.

Artikel 23. Reclame

23-1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Masset Solutions terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Masset Solutions wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
23-2. Masset Solutions dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige, komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
23-2. Indien de reclame naar het oordeel van Masset Solutions c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Masset Solutions hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Masset Solutions is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 24. Garantie

Gedurende een jaar na levering verleend Masset Solutions aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Masset Solutions zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Masset Solutions na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Masset Solutions niet zelf vervaardigd, verleent Masset Solutions nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.

Artikel 25. Eigendomsvoorbehoud

25-1. Zolang Masset Solutions geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Masset Solutions.
25-2. Masset Solutions heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.
25-3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 26. Wanprestatie en ontbinding

26-1.Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
26-2 .Indien Masset Solutions van mening is dat de opdrachtgever niet correct handelt jegens het bedrijf of diens personeel, dan zal Masset Solutions zijn verplichtingen per direct opschorten.
26-3.Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Masset Solutions ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
26-4. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Masset Solutions eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Masset Solutions op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 27. Betaling

27-1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
27-2. Masset Solutions is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 4% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
27-3. Masset Solutions is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
27-4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum en € 85,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Masset Solutions zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 28. Toepasselijk recht

Op alle door Masset Solutions gesloten overeenkomsten en/ of  verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 29. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Masset Solutions, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Privacy en verwerkersovereenkomst

Dit onderdeel van de Algemene Voorwaarden vormt tevens een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en zijn van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die Masset Solutions verricht in het kader van de levering van haar producten en diensten.

Masset Solutions verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de klant, omdat de klant een overeenkomst met Masset Solutions heeft. Masset Solutions en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkers-overeenkomst te sluiten.

Masset Solutions is in deze de ‘verwerker’ en de klant de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Masset Solutions en de klant verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij de AVG. Masset Solutions zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de klant en om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 30. Instructies verwerking

Masset Solutions verwerkt persoonsgegevens. De verwerking bestaat uit het registreren van naam, adres, telefoonnummer en e-mail van de door de klant en/of installateur ingevoerde data. Masset Solutions zal deze gegevens niet toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder dat de klant en/of installateur daar specifieke instructie voor gegeven heeft. Medewerkers van Masset Solutions accepteren geen klantgegevens die op andere wijze beschikbaar worden gesteld (bijv. via e-mail, een USB-stick of externe harddisk, via Dropbox, WeTransfer of andere technieken), De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het doel en aard van de verwerking die past bij de dienstverlening die Masset Solutions uitvoert.

Artikel 31. Geheimhoudingsplicht

Masset Solutions is zich bewust dat de informatie die de klant met Masset Solutions deelt, een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle medewerkers van Masset Solutions zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de klant omgaan. Voor zover Masset Solutions gebruik maakt van externe medewerkers hebben ook zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend, voordat zij toegang krijgen tot de beveiligde klantomgeving of contactgegevens. Ook beschikken medewerkers die werken met vertrouwelijke informatie over een Verklaring Van Betrouwbaarheid (VVB) en/of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Artikel 32. Medewerkers met toegang tot klantgegevens

Binnen Masset Solutions kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de klant.

Artikel 33. Beveiliging

Masset Solutions neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Masset Solutions werkt met een beveiligd en erkent klantenportal en neemt maatregel zoals firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. De klant is gerechtigd om in overleg met Masset Solutions tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een audit. De klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

Indien de Autoriteit Persoonsgegevens aan de verwerkersverantwoordelijke een bindende aanwijzing zal geven dient de klant Masset Solutions direct op de hoogte stellen van deze bindende aanwijzing. Masset Solutions zal er alles aan doen wat in redelijkheid van haar verwacht kan worden om de naleving mogelijk te maken. Als Masset Solutions niet doet wat in redelijkheid van haar gevraagd kan worden waardoor er een boete volgt, of als de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete oplegt omdat sprake is van opzet of ernstige verwijtbare nalatigheid aan de kant van Masset Solutions, dan is Masset Solutions aansprakelijk.

Artikel 34. Subverwerkers

Masset Solutions maakt gebruik van subverwerkers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Masset Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alle subverwerkers waar Masset Solutions gebruik van maakt bevinden zich uitsluitend in Nederland en vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De (persoons)gegevens worden door Masset Solutions en subverwerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische ruimte. Op uw verzoek zullen wij u een lijst overleggen van alle ingeschakelde subverwerkers.

Artikel 35. Privacyrechten

Masset Solutions heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de klant verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de klant of wettelijke verplichting zal Masset Solutions de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden. De klant garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

Artikel 36. Betrokkenen

Betrokkenen hebben op grond van de AVG recht op inzage, correctie, verwijdering en afscherming van hun Persoonsgegevens. Masset Solutions zal redelijke bijstand verlenen zodat de klant kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen als Betrokkenen haar rechten uitoefent op grond van de AVG, zoals ook bij een klacht of een informatieverzoek. De kosten die Masset Solutions in dat kader maakt zal Masset Solutions doorberekenen aan de klant.

Artikel 37. Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Masset Solutions zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Masset Solutions de klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de klant als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie. Indien de klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij Masset Solutions, zonder dat de klant dit vooraf heeft besproken met Masset Solutions, dan is de klant aansprakelijk voor de door Masset Solutions geleden schade en kosten. De klant is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

Artikel 38. Bepaling datalek

Voor het bepalen van een datalek, gebruikt Masset Solutions de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad.

Artikel 39. Melding aan de klant

Indien blijkt dat bij Masset Solutions sprake is van een beveiligingsincident of datalek zal Masset Solutions de klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Masset Solutions bekend is geworden met het datalek. Om dit te realiseren zorgt Masset Solutions ervoor dat al haar medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren en verwacht Masset Solutions van haar opdrachtnemers dat zij Masset Solutions in staat stelt om hier aan te kunnen voldoen.

Artikel 40. Informatie verstrekken

Masset Solutions probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

Artikel 41. Termijn van informeren

De AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking ervan door de verantwoordelijke. Indien er een beveiligingsincident optreed zal Masset Solutions de klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontdekken door Masset Solutions ervan, informeren. De klant zal zelf de beoordeling moeten maken of het beveiligingsincident valt onder de term ‘datalek’ en of er melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan zal moeten worden. De klant heeft hiervoor 72 uur, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, de tijd. Voortgang en maatregelen

Masset Solutions zal de klant op de hoogte houden over de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. Masset Solutions maakt hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval houdt Masset Solutions de klant op de hoogte in geval van een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere informatie en over de maatregelen die getroffen worden.

Artikel 42. Gegevens verwijderen

Masset Solutions zal, na afloop van de overeenkomst, alle klantgegevens verwijderen zoals volgens de wettelijke termijn voorgeschreven wordt. Mocht de klant eerder de gegevens verwijderd willen hebben, dan kan daarvoor een verzoek worden ingediend. Masset Solutions verplicht zich daar gehoor aan te geven.

Laatst bewerkt: 16-05-2023